علیرضا خانی
آقای علیرضا خانی
شنبه, 27 خرداد 1396
1401/05/05
1402/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه سپید جامگان از تاریخ 1396/03/01 تا تاریخ 1397/03/29
2- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه زاگرس از تاریخ 1397/04/03 تا تاریخ 1398/01/31
3- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه سپید جامگان از تاریخ 1398/04/14 تا تاریخ 1398/04/19
4- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه آریا نوین مهر وارنا از تاریخ 1398/09/10 تا تاریخ 1399/06/10
5- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پرشان از تاریخ 1399/10/24 تا تاریخ 1400/03/15
6- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه پرشان از تاریخ 1400/04/09 تا تاریخ 1400/12/16
7- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه وحدت سبز ایرانیان از تاریخ 1400/12/16 تا تاریخ 1401/05/05

لیست مطالب :