محمد رضائی
آقای محمد رضائی
سه شنبه, 23 خرداد 1396
1402/08/10
1403/01/31
1- سرپرست تیم فوتبال امید آقایان باشگاه اتحادسالارتهران از تاریخ 1396/04/20 تا تاریخ 1396/11/03
2- سرمربی تیم فوتبال امید آقایان باشگاه اتحاد سالار ایرانیان از تاریخ 1396/11/04 تا تاریخ 1397/01/31
3- سرپرست تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه اتحادسالارتهران از تاریخ 1397/04/16 تا تاریخ 1397/04/23
4- مربی تیم فوتبال امید آقایان باشگاه اتحادسالارتهران از تاریخ 1397/04/23 تا تاریخ 1397/10/15
5- سرمربی تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه اتحادسالارتهران از تاریخ 1397/10/16 تا تاریخ 1397/10/29
6- سرمربی تیم فوتبال امید آقایان باشگاه اتحاد سالار ایرانیان از تاریخ 1397/10/29 تا تاریخ 1398/01/31
7- سرمربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه اتحادسالارتهران از تاریخ 1398/03/23 تا تاریخ 1398/07/06
8- سرمربی تیم فوتبال امید آقایان باشگاه اتحادسالارتهران از تاریخ 1398/08/18 تا تاریخ 1398/08/18
9- سرمربی تیم فوتبال امید آقایان باشگاه اتحادسالارتهران از تاریخ 1398/10/23 تا تاریخ 1399/01/31
10- سرمربی تیم فوتبال امید آقایان باشگاه اتحادسالارتهران از تاریخ 1399/10/04 تا تاریخ 1400/03/15
11- سرمربی تیم فوتبال امید آقایان باشگاه اتحادسالارتهران از تاریخ 1400/04/09 تا تاریخ 1400/10/14
12- سرمربی تیم فوتبال امید آقایان باشگاه اتحاد سالار ایرانیان از تاریخ 1400/10/21 تا تاریخ 1401/04/29
13- سرمربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه اتحادسالارتهران از تاریخ 1401/05/01 تا تاریخ 1401/08/28
14- سرپرست تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه نهال شمیران از تاریخ 1401/08/28 تا تاریخ 1402/01/31
15- سرمربی تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه اتحادسالارتهران از تاریخ 1402/08/08 تا تاریخ 1402/08/09

لیست مطالب :