کارن دهقان هراتی
آقای کارن دهقان هراتی
جمعه, 9 تیر 1396
1400/09/08
1403/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه ملی پوشان پویا از تاریخ 1396/04/01 تا تاریخ 1397/04/10
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه ستارگان زردپوش البرز از تاریخ 1397/04/26 تا تاریخ 1397/07/18
3- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه آريانا البرز از تاریخ 1397/07/18 تا تاریخ 1398/01/31
4- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه ستارگان زردپوش البرز از تاریخ 1398/04/11 تا تاریخ 1398/07/22
5- بازیکن تیم فوتبال کمتر از 17 سال آقایان باشگاه سپاهان تهران از تاریخ 1398/08/21 تا تاریخ 1399/01/31
6- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه ستارگان زردپوش البرز از تاریخ 1399/07/16 تا تاریخ 1400/09/08

لیست مطالب :