محمدمهدی رائیجی
آقای محمدمهدی رائیجی
سه شنبه, 23 خرداد 1396
1402/04/14
1405/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پرسپولیس از تاریخ 1396/02/20 تا تاریخ 1398/01/31
2- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه پرسپولیس از تاریخ 1398/04/18 تا تاریخ 1398/07/08
3- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه داماش پارسه تهران از تاریخ 1399/06/30 تا تاریخ 1400/03/15
4- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه سیاه جامگان تهران از تاریخ 1400/06/27 تا تاریخ 1401/04/03

لیست مطالب :