محمد عرفان بیات
آقای محمد عرفان بیات
شنبه, 28 مرداد 1396
1402/04/14
1405/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه آریا ورزش اسلامشهر از تاریخ 1396/05/01 تا تاریخ 1397/02/17
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه آریا ورزش اسلامشهر از تاریخ 1397/04/31 تا تاریخ 1398/01/31
3- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه آریا پارس از تاریخ 1398/02/04 تا تاریخ 1398/01/31
4- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه آریا پارس از تاریخ 1398/03/15 تا تاریخ 1399/01/31
5- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه احسان ری از تاریخ 1399/06/26 تا تاریخ 1399/07/21
6- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه راه آهن نوین باقرشهر از تاریخ 1399/07/21 تا تاریخ 1400/05/11
7- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه پارسیان جوان ایرانیان از تاریخ 1400/05/11 تا تاریخ 1401/03/31
8- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه الم‍‍‍‍‍پيک انديشه از تاریخ 1401/04/16 تا تاریخ 1402/01/31

لیست مطالب :