حسین امامی فرد
آقای حسین امامی فرد
چهارشنبه, 11 مرداد 1396
1- تدارکات تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه تراکتور ویژن کوثر از تاریخ 1396/05/10 تا تاریخ 1397/05/01
2- تدارکات تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه تراکتور ویژن کوثر از تاریخ 1396/08/06 تا تاریخ 1397/01/31
3- سرپرست تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه تراکتور ویژن کوثر از تاریخ 1396/08/06 تا تاریخ 1397/01/31
4- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه گسترش ویژن فولاد از تاریخ 1397/05/01 تا تاریخ 1398/01/31
5- سرمربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه آرنا تهران از تاریخ 1398/03/12 تا تاریخ 1398/07/30
6- سرمربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه آرنا تهران از تاریخ 1398/08/01 تا تاریخ 1399/01/31
7- سرمربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه آرنا تهران از تاریخ 1399/07/01 تا تاریخ 1400/03/15
8- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه سهند نسیم شهر از تاریخ 1400/03/30 تا تاریخ 1400/04/10
9- سرمربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه اتحاد دیهیم شرق از تاریخ 1400/04/10 تا تاریخ 1401/04/03
10- سرمربی تیم فوتبال امید آقایان باشگاه اتحاد دیهیم شرق از تاریخ 1401/04/27 تا تاریخ 1402/01/31
11- سرمربی تیم فوتبال امید آقایان باشگاه نهال شمیران از تاریخ 1402/04/23 تا تاریخ 1402/09/15

لیست مطالب :