اميرمهدي كرمي مقدم
آقای اميرمهدي كرمي مقدم
سه شنبه, 30 آبان 1396
1402/04/22
1405/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه راه آهن نوین باقرشهر از تاریخ 1396/08/30 تا تاریخ 1397/01/31
2- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه تهران جوان باقرشهر از تاریخ 1400/06/19 تا تاریخ 1401/04/03
3- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه تهران جوان باقرشهر از تاریخ 1401/05/31 تا تاریخ 1402/01/31

لیست مطالب :