امیر یوسفی
آقای امیر یوسفی
سه شنبه, 15 تیر 1395
1402/03/31
1403/03/30
1- مربی تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه پارسیان از تاریخ 1397/05/23 تا تاریخ 1397/08/09
2- سرپرست تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1401/06/12 تا تاریخ 1402/01/31

لیست مطالب :