مهرداد حمیدی ارشد
آقای مهرداد حمیدی ارشد
سه شنبه, 29 تیر 1395
1401/05/07
1402/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه مقاومت از تاریخ 1395/04/20 تا تاریخ 1398/01/31
2- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه آسمان ولایت از تاریخ 1396/04/18 تا تاریخ 1398/01/31
3- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه آسمان ولایت از تاریخ 1400/07/21 تا تاریخ 1401/04/03

لیست مطالب :