محمد امین کرد
آقای محمد امین کرد
دوشنبه, 24 آبان 1395
1402/04/13
1405/01/31
1- بازیکن تیم فوتسال نوجوانان آقایان باشگاه باشگاه لیانا بخشی از تاریخ 1395/08/18 تا تاریخ 1396/04/03
2- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه شهرداری قدس از تاریخ 1396/04/01 تا تاریخ 1397/04/14
3- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه احسان ری از تاریخ 1397/04/21 تا تاریخ 1397/11/01
4- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه شهرداری قدس از تاریخ 1398/04/17 تا تاریخ 1398/10/30
5- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه نارنجی پوشان کوهسار از تاریخ 1399/06/30 تا تاریخ 1399/07/14
6- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه احسان ری از تاریخ 1399/10/10 تا تاریخ 1400/03/12
7- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه پویا دیلم آریا کیا از تاریخ 1400/10/08 تا تاریخ 1401/04/03
8- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه داماش پارسه تهران از تاریخ 1401/04/17 تا تاریخ 1402/01/31

لیست مطالب :