شهاب خانی
آقای شهاب خانی
دوشنبه, 22 آذر 1395
1402/09/21
1403/03/30
1- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه آلومینیوم مهر ویژن از تاریخ 1395/09/15 تا تاریخ 1396/04/28
2- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه آلومینیوم مهر ویژن از تاریخ 1396/05/07 تا تاریخ 1396/09/27
3- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه گسترش ویژن فولاد از تاریخ 1396/10/25 تا تاریخ 1397/01/31
4- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه ستاره جوان از تاریخ 1401/09/12 تا تاریخ 1402/01/31
5- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه شاهین افق باقرشهر از تاریخ 1402/08/30 تا تاریخ 1402/09/21

لیست مطالب :