محمد قاسمی
آقای محمد قاسمی
دوشنبه, 31 خرداد 1395
1401/04/17
1402/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه منتخب ستارگان تهران از تاریخ 1395/03/01 تا تاریخ 1398/01/31
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه هماويژن غرب از تاریخ 1395/10/11 تا تاریخ 1396/03/21
3- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه هماويژن غرب از تاریخ 1396/03/01 تا تاریخ 1397/04/10
4- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه ملي پوشان از تاریخ 1397/05/03 تا تاریخ 1397/08/30
5- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه کاسپین کوثر از تاریخ 1397/09/21 تا تاریخ 1398/01/31
6- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه کاسپین کوثر مهرداد از تاریخ 1398/04/17 تا تاریخ 1399/01/31
7- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه سرخ پوشان آرنا از تاریخ 1399/10/01 تا تاریخ 1400/04/28
8- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه آذر باد خلیج فارس از تاریخ 1400/05/08 تا تاریخ 1401/04/03

لیست مطالب :