محمدرضا عبادی
آقای محمدرضا عبادی
یکشنبه, 13 تیر 1395
1403/04/06
1404/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه آریا ورزش اسلامشهر از تاریخ 1395/04/14 تا تاریخ 1397/03/07
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه احسان ری از تاریخ 1397/03/13 تا تاریخ 1398/01/31
3- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه احسان ری از تاریخ 1398/04/01 تا تاریخ 1399/06/12
4- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه پیکان از تاریخ 1399/06/27 تا تاریخ 1399/11/13
5- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه مقاومت از تاریخ 1399/11/13 تا تاریخ 1400/03/12
6- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه دوستی مهر از تاریخ 1400/10/14 تا تاریخ 1401/04/11
7- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه دژ 34 از تاریخ 1401/04/13 تا تاریخ 1402/01/31
8- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه عقاب نهاجا از تاریخ 1402/04/14 تا تاریخ 1403/03/28

لیست مطالب :