مهدی معصومی
آقای مهدی معصومی
شنبه, 29 خرداد 1395
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پیام از تاریخ 1395/03/29 تا تاریخ 1396/05/23
2- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه آکادمی نکونام از تاریخ 1396/05/01 تا تاریخ 1397/03/21
3- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه مقاومت از تاریخ 1397/04/01 تا تاریخ 1398/01/31
4- بازیکن تیم فوتبال کمتر از 17 سال آقایان باشگاه مقاومت از تاریخ 1398/07/22 تا تاریخ 1399/01/31
5- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه آکادمی باتیس از تاریخ 1399/10/15 تا تاریخ 1400/03/15
6- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه شاهین افق باقرشهر از تاریخ 1401/08/18 تا تاریخ 1402/04/07
7- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه عقاب نهاجا از تاریخ 1402/04/14 تا تاریخ 1403/03/28

لیست مطالب :