محمدرضا برگ ریزان
آقای محمدرضا برگ ریزان
چهارشنبه, 30 تیر 1395
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه ابومسلم تهران از تاریخ 1395/04/01 تا تاریخ 1398/01/31
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه احسان ری از تاریخ 1395/08/01 تا تاریخ 1395/11/30
3- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه ابومسلم تهران از تاریخ 1396/04/19 تا تاریخ 1398/01/31
4- بازیکن تیم فوتبال کمتر از 17 سال آقایان باشگاه شاهین از تاریخ 1398/07/22 تا تاریخ 1399/01/31
5- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پیام از تاریخ 1399/07/05 تا تاریخ 1400/03/15
6- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پیام از تاریخ 1400/04/11 تا تاریخ 1400/04/26
7- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پیام از تاریخ 1400/10/08 تا تاریخ 1401/04/03
8- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه داماش پارسه تهران از تاریخ 1401/04/11 تا تاریخ 1402/01/31

لیست مطالب :