مصطفی قربانی
آقای مصطفی قربانی
چهارشنبه, 31 شهریور 1395
1402/11/16
1403/03/30
1- مربی تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه آب بان صنعتگران مهر ولیعصر از تاریخ 1395/08/01 تا تاریخ 1396/08/01
2- مربی تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه پاس دلاوران از تاریخ 1397/04/16 تا تاریخ 1398/01/31
3- مربی تیم فوتبال کمتر از 17 سال آقایان باشگاه پاس دلاوران از تاریخ 1398/08/23 تا تاریخ 1399/01/31
4- مربی تیم فوتبال کمتر از 17 سال آقایان باشگاه پاس دلاوران از تاریخ 1400/10/26 تا تاریخ 1401/04/03

لیست مطالب :