سجاد قاسملو
آقای سجاد قاسملو
جمعه, 11 تیر 1395
1- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1395/02/29 تا تاریخ 1395/12/09
2- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه پرسپولیس از تاریخ 1396/03/01 تا تاریخ 1396/11/16
3- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه راه آهن از تاریخ 1397/04/06 تا تاریخ 1397/11/14
4- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه مقاومت از تاریخ 1398/03/11 تا تاریخ 1399/01/31
5- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه نیروی زمینی از تاریخ 1399/06/27 تا تاریخ 1401/04/03
6- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1401/04/12 تا تاریخ 1402/04/12

لیست مطالب :