ادریس بیات
آقای ادریس بیات
دوشنبه, 6 دی 1395
1401/07/02
1403/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه الم‍‍‍‍‍پيک انديشه از تاریخ 1395/06/10 تا تاریخ 1398/01/31
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه المپیک اندیشه نوین از تاریخ 1398/04/24 تا تاریخ 1399/07/23
3- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه الم‍‍‍‍‍پيک انديشه از تاریخ 1400/04/08 تا تاریخ 1400/10/25
4- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه المپیک اندیشه نوین از تاریخ 1400/10/25 تا تاریخ 1401/04/03

لیست مطالب :