نیما رفیعی آفتابدری
آقای نیما رفیعی آفتابدری
یکشنبه, 25 مهر 1395
1- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه راه آهن از تاریخ 1395/06/16 تا تاریخ 1397/10/01
2- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه ایران نوین از تاریخ 1397/10/05 تا تاریخ 1398/01/31
3- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه امیرکبیرتهران از تاریخ 1398/04/16 تا تاریخ 1398/09/20
4- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پاراگ از تاریخ 1398/10/09 تا تاریخ 1399/01/31
5- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه اتحاد سالار ایرانیان از تاریخ 1400/11/17 تا تاریخ 1401/04/25
6- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه نهال شمیران از تاریخ 1401/04/25 تا تاریخ 1402/01/31

لیست مطالب :