امیر مهدی شجاع
آقای امیر مهدی شجاع
چهارشنبه, 28 بهمن 1394
1- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه از تاریخ 1394/02/31 تا تاریخ 1396/07/15
2- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه پارسیان از تاریخ 1396/07/01 تا تاریخ 1397/01/15
3- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه سپهر پارس البرز از تاریخ 1397/05/01 تا تاریخ 1398/01/31
4- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه سپهر پارس البرز از تاریخ 1398/04/19 تا تاریخ 1398/09/23
5- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه آبی پوشان از تاریخ 1398/11/24 تا تاریخ 1399/01/31
6- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه الم‍‍‍‍‍پيک انديشه از تاریخ 1400/10/15 تا تاریخ 1401/03/29
7- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1401/04/12 تا تاریخ 1402/04/12

لیست مطالب :