علی سلیمانی دیارجانی
آقای علی سلیمانی دیارجانی
یکشنبه, 20 تیر 1395
1401/08/14
1402/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه دارايي نوين از تاریخ 1395/04/15 تا تاریخ 1396/04/20
2- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه شهاب سرخ تهران از تاریخ 1396/06/10 تا تاریخ 1397/06/10
3- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه بهمن ری پناهی از تاریخ 1397/07/11 تا تاریخ 1398/01/31
4- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پدیده یاران نیک از تاریخ 1398/04/31 تا تاریخ 1398/07/20
5- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه شهاب سرخ تهران از تاریخ 1399/06/22 تا تاریخ 1400/08/29
6- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه اتحادسالارتهران از تاریخ 1400/08/29 تا تاریخ 1400/10/11
7- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه اتحاد سالار ایرانیان از تاریخ 1400/10/22 تا تاریخ 1401/08/14

لیست مطالب :