فرزاد رادبوی
آقای فرزاد رادبوی
چهارشنبه, 6 مرداد 1395
1401/09/02
1402/01/31
1- سرپرست تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه پیکان از تاریخ 1395/02/31 تا تاریخ 1396/02/31
2- سرپرست تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه پیکان از تاریخ 1396/02/31 تا تاریخ 1397/02/31
3- سرپرست تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه ياران نوین رادبوی از تاریخ 1397/11/27 تا تاریخ 1398/01/31
4- سرمربی تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه ياران نوین رادبوی از تاریخ 1399/11/12 تا تاریخ 1400/03/15
5- سرمربی تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه ياران نوین رادبوی از تاریخ 1400/07/17 تا تاریخ 1401/04/03
6- سرمربی تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه ياران نوین رادبوی از تاریخ 1401/06/06 تا تاریخ 1401/09/02

لیست مطالب :