مصطفی قنبری
آقای مصطفی قنبری
دوشنبه, 28 تیر 1395
1402/04/31
1403/01/31
1- مربی تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه احسان ری از تاریخ 1395/04/10 تا تاریخ 1396/04/10
2- مربی تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1397/05/01 تا تاریخ 1398/01/31
3- مربی تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1398/03/27 تا تاریخ 1399/01/31
4- مربی تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه پاس قوامین از تاریخ 1399/06/28 تا تاریخ 1400/03/15
5- مربی تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه احسان ری از تاریخ 1400/07/17 تا تاریخ 1402/01/31

لیست مطالب :