محمد حسین عالی پور
آقای محمد حسین عالی پور
دوشنبه, 4 مرداد 1395
1401/02/18
1402/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه اتحاد استعدادهای ایرانیان از تاریخ 1395/05/01 تا تاریخ 1397/04/26
2- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه اتحاد استعدادهای ایرانیان از تاریخ 1398/08/18 تا تاریخ 1399/01/31
3- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه اتحاد استعدادهای ایرانیان از تاریخ 1400/08/26 تا تاریخ 1400/12/07

لیست مطالب :