شهرود میرزائی
آقای شهرود میرزائی
دوشنبه, 8 شهریور 1395
1402/09/21
1403/03/30
1- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه منتخبین ‍‍‍پایتخت کیان از تاریخ 1395/04/30 تا تاریخ 1396/06/15
2- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه ستاره جوان از تاریخ 1396/06/01 تا تاریخ 1397/02/31
3- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه ستاره جوان از تاریخ 1397/04/19 تا تاریخ 1398/01/31
4- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه ستاره جوان از تاریخ 1398/03/25 تا تاریخ 1398/06/16
5- سرپرست تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه بادران ایرانیان مهر از تاریخ 1398/10/11 تا تاریخ 1399/01/31
6- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه شهدای آلوئک از تاریخ 1399/07/27 تا تاریخ 1400/03/15
7- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه سرخپوشان نوین پاکدشت از تاریخ 1400/04/02 تا تاریخ 1400/08/01
8- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه ستاره جوان از تاریخ 1400/10/15 تا تاریخ 1401/04/03
9- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه محسن پازوکی از تاریخ 1401/06/03 تا تاریخ 1401/09/01
10- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه ستاره جوان از تاریخ 1401/09/12 تا تاریخ 1402/01/31
11- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه شاهین افق باقرشهر از تاریخ 1402/08/30 تا تاریخ 1402/09/21

لیست مطالب :