صادق کرمی
آقای صادق کرمی
پنجشنبه, 11 شهریور 1395
1401/11/03
1402/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه فجر میثاق از تاریخ 1397/04/17 تا تاریخ 1397/07/17
2- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه پاس قوامین از تاریخ 1397/10/01 تا تاریخ 1398/01/31
3- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه اروند چرخ از تاریخ 1398/04/01 تا تاریخ 1398/08/18
4- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه نوین مشعل از تاریخ 1398/09/10 تا تاریخ 1399/01/31
5- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه اسپاد الوند از تاریخ 1399/07/05 تا تاریخ 1400/04/19
6- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه اتحادسالارتهران از تاریخ 1400/04/19 تا تاریخ 1400/09/10
7- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه توحید عقاب شمیران نو از تاریخ 1401/08/21 تا تاریخ 1401/09/23

لیست مطالب :