علی خدایاری
آقای علی خدایاری
دوشنبه, 5 مهر 1395
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه المپیک اندیشه از تاریخ 1395/06/10 تا تاریخ 1396/04/10
2- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه المپیک اندیشه از تاریخ 1396/04/10 تا تاریخ 1397/02/31
3- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه المپیک اندیشه از تاریخ 1397/03/19 تا تاریخ 1398/01/31
4- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه المپیک اندیشه نوین از تاریخ 1398/05/02 تا تاریخ 1398/07/17
5- بازیکن تیم فوتبال کمتر از 17 سال آقایان باشگاه المپیک اندیشه از تاریخ 1398/08/01 تا تاریخ 1399/01/31
6- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه المپیک اندیشه از تاریخ 1399/06/28 تا تاریخ 1400/03/15
7- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه المپیک اندیشه از تاریخ 1400/04/23 تا تاریخ 1401/03/29
8- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه عقاب نهاجا از تاریخ 1401/05/08 تا تاریخ 1402/01/31
9- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه عقاب نهاجا از تاریخ 1402/04/14 تا تاریخ 1403/03/28

لیست مطالب :