علی امیری
آقای علی امیری
جمعه, 25 تیر 1395
1402/04/31
1403/01/31
1- سرمربی تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه احسان جوان کیوج از تاریخ 1398/04/12 تا تاریخ 1399/01/31
2- مربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1400/05/10 تا تاریخ 1401/04/03

لیست مطالب :