سامان عبداللهی
آقای سامان عبداللهی
شنبه, 30 مرداد 1395
1401/08/28
1402/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه سپاهان تهران شرق از تاریخ 1395/09/23 تا تاریخ 1396/05/19
2- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه اتحادسالارتهران از تاریخ 1396/05/02 تا تاریخ 1396/09/29
3- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه اتحاد سالار ایرانیان از تاریخ 1396/09/29 تا تاریخ 1397/01/31
4- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه اتحاد سالار ایرانیان از تاریخ 1397/09/25 تا تاریخ 1398/01/31
5- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه اتحادسالارتهران از تاریخ 1398/09/12 تا تاریخ 1399/01/31
6- مربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه اتحادسالارتهران از تاریخ 1400/04/26 تا تاریخ 1400/09/28
7- مربی تیم فوتبال امید آقایان باشگاه اتحادسالارتهران از تاریخ 1400/09/29 تا تاریخ 1400/10/11
8- مربی تیم فوتبال امید آقایان باشگاه اتحاد سالار ایرانیان از تاریخ 1400/10/15 تا تاریخ 1401/04/18

لیست مطالب :