سیدعلی دهقانی
آقای سیدعلی دهقانی
چهارشنبه, 24 آذر 1395
1402/06/08
1403/03/30
1- تدارکات تیم فوتبال امید آقایان باشگاه مرصاد از تاریخ 1395/09/10 تا تاریخ 1396/09/10
2- مربی تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه گسترش فولاد تهران از تاریخ 1398/05/07 تا تاریخ 1398/09/13
3- مربی تیم فوتبال امید آقایان باشگاه گسترش ویژن فولاد از تاریخ 1399/11/20 تا تاریخ 1400/03/15
4- مربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه گسترش ویژن فولاد از تاریخ 1400/08/17 تا تاریخ 1400/10/21
5- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه گسترش فولاد تهران از تاریخ 1400/10/21 تا تاریخ 1400/11/24
6- مربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه گسترش ویژن فولاد از تاریخ 1400/12/02 تا تاریخ 1400/12/23
7- مربی تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه آینده سازان تاوا از تاریخ 1400/12/23 تا تاریخ 1401/04/03
8- سرمربی تیم فوتبال امید آقایان باشگاه گسترش ویژن فولاد از تاریخ 1401/08/26 تا تاریخ 1402/01/31

لیست مطالب :