پارسا علی پور
آقای پارسا علی پور
سه شنبه, 19 مرداد 1395
1400/10/08
1402/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه پرشین از تاریخ 1395/04/15 تا تاریخ 1397/05/16
2- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه پویا دیلم آریا کیا از تاریخ 1399/10/13 تا تاریخ 1400/03/15
3- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه داماش پارسه تهران از تاریخ 1400/04/26 تا تاریخ 1400/09/13

لیست مطالب :