ارمین حنبلی برده زرد
آقای ارمین حنبلی برده زرد
جمعه, 11 تیر 1395
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه ‍‍‍‍‍‍پدیده غرب از تاریخ 1395/04/01 تا تاریخ 1396/04/29
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پدیده اسپادانا از تاریخ 1396/04/01 تا تاریخ 1396/08/17
3- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پدیده غرب از تاریخ 1396/09/08 تا تاریخ 1397/06/26
4- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پیام از تاریخ 1397/06/26 تا تاریخ 1398/01/31
5- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه پدیده غرب از تاریخ 1398/04/19 تا تاریخ 1398/07/29
6- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه پدیده اسپادانا از تاریخ 1398/07/29 تا تاریخ 1399/01/31
7- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه پدیده غرب از تاریخ 1399/11/08 تا تاریخ 1400/03/15
8- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه نگین پارسه از تاریخ 1400/04/08 تا تاریخ 1400/09/13
9- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه آکادمی باتیس از تاریخ 1400/11/19 تا تاریخ 1401/04/03
10- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پدیده غرب پویان از تاریخ 1401/05/31 تا تاریخ 1402/01/31
11- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه برنا راستین مهام از تاریخ 1402/04/23 تا تاریخ 1402/07/08
12- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه فولاد ویژن ماهان از تاریخ 1402/07/08 تا تاریخ 1403/03/28

لیست مطالب :