عرشیا جعفر خانی
آقای عرشیا جعفر خانی
سه شنبه, 29 تیر 1395
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه نیروی زمینی از تاریخ 1395/04/10 تا تاریخ 1396/04/10
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه نیروی زمینی از تاریخ 1396/04/10 تا تاریخ 1397/04/10
3- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه نیرو جوان از تاریخ 1397/04/11 تا تاریخ 1397/07/07
4- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه از تاریخ 1397/07/09 تا تاریخ 1398/01/31
5- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه ماهان پیوس از تاریخ 1398/04/08 تا تاریخ 1398/07/08
6- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه فجر میثاق از تاریخ 1399/10/30 تا تاریخ 1399/12/03
7- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پرسیان ایرانیان از تاریخ 1400/05/08 تا تاریخ 1401/04/03
8- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه کیان آذرخش ایرانیان از تاریخ 1401/04/29 تا تاریخ 1401/08/14
9- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه آینده سازان کیان آذرخش از تاریخ 1401/08/17 تا تاریخ 1402/01/31
10- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه کیان آذرخش ایرانیان از تاریخ 1402/04/23 تا تاریخ 1403/03/28

لیست مطالب :