امیر پازوکی
آقای امیر پازوکی
پنجشنبه, 2 دی 1395
1402/09/21
1403/03/30
1- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه تهران مبدل از تاریخ 1395/09/28 تا تاریخ 1396/09/28
2- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه تهران مبدل الف از تاریخ 1395/09/28 تا تاریخ 1396/06/13
3- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه ستاره جوان از تاریخ 1396/06/01 تا تاریخ 1398/01/01
4- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه ستاره جوان از تاریخ 1398/04/09 تا تاریخ 1399/01/31
5- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه سرخپوشان نوین پاکدشت از تاریخ 1400/06/29 تا تاریخ 1400/10/29
6- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه آینده نگار منتخب پاکدشت از تاریخ 1401/05/31 تا تاریخ 1401/10/17
7- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه شهید اسدالله پازوکی از تاریخ 1401/10/17 تا تاریخ 1402/05/15
8- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه شرکت تعاونی باشگاه فرهنگی ورزشی شهید وحید از تاریخ 1402/05/16 تا تاریخ 1402/09/10

لیست مطالب :