سهیل خدام
آقای سهیل خدام
چهارشنبه, 16 تیر 1395
1401/02/18
1402/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه اتحاد استعدادهای ایرانیان از تاریخ 1395/04/01 تا تاریخ 1397/04/01
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه اتحاد استعدادهای ایرانیان از تاریخ 1397/04/20 تا تاریخ 1397/07/07
3- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه ستاره پایتخت بوژان از تاریخ 1397/07/09 تا تاریخ 1398/01/31
4- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه اتحاد استعدادهای ایرانیان از تاریخ 1398/08/18 تا تاریخ 1398/11/07
5- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه شهید خوراکیان از تاریخ 1398/11/07 تا تاریخ 1399/01/31
6- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه اتحاد استعدادهای ایرانیان از تاریخ 1400/06/28 تا تاریخ 1400/12/07

لیست مطالب :