کوروش شیوخی
آقای کوروش شیوخی
شنبه, 26 دی 1394
1402/08/09
1403/03/30
1- مربی تیم فوتبال امید آقایان باشگاه فولاد ویژن ماهان از تاریخ 1394/10/26 تا تاریخ 1395/03/01
2- مربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه فولاد ویژن ماهان از تاریخ 1395/07/21 تا تاریخ 1396/10/30
3- مربی تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه گسترش ویژن فولاد از تاریخ 1396/11/02 تا تاریخ 1397/01/31
4- مربی تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه گسترش فولاد تهران از تاریخ 1397/09/10 تا تاریخ 1398/01/31
5- سرمربی تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه فولاد ویژن ماهان از تاریخ 1398/09/11 تا تاریخ 1399/01/31
6- مربی تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه تندر آسیاویژن از تاریخ 1400/04/18 تا تاریخ 1401/04/03

لیست مطالب :