بهروز عزتی خاتونی
آقای بهروز عزتی خاتونی
دوشنبه, 28 تیر 1395
1- مربی تیم فوتبال امید آقایان باشگاه پرسپولیس از تاریخ 1395/04/04 تا تاریخ 1396/02/31
2- مربی تیم فوتبال امید آقایان باشگاه پرسپولیس از تاریخ 1396/02/20 تا تاریخ 1397/02/20
3- سرمربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1401/05/09 تا تاریخ 1402/01/31

لیست مطالب :