علی قهرمانلو
آقای علی قهرمانلو
دوشنبه, 5 مهر 1395
1- سرمربی تیم فوتبال امید آقایان باشگاه آماد نزاجا از تاریخ 1395/04/01 تا تاریخ 1396/04/01
2- مربی تیم فوتبال امید آقایان باشگاه فجر تهران از تاریخ 1396/09/18 تا تاریخ 1397/01/31
3- سرپرست تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه فجر تهران از تاریخ 1397/04/09 تا تاریخ 1397/08/01
4- سرمربی تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه آريانا البرز از تاریخ 1397/08/04 تا تاریخ 1397/12/07
5- مربی تیم فوتبال امید آقایان باشگاه هوادار از تاریخ 1398/03/30 تا تاریخ 1399/01/31

لیست مطالب :