نیما میری داورزنی
آقای نیما میری داورزنی
شنبه, 13 شهریور 1395
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه مقاومت کوثر ری از تاریخ 1396/03/29 تا تاریخ 1397/03/30
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پارسه قرمز پوشان نام آوران پایتخت از تاریخ 1397/05/17 تا تاریخ 1398/01/31
3- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پارسه قرمز پوشان نام آوران پایتخت از تاریخ 1398/03/22 تا تاریخ 1399/01/31
4- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه وحدت از تاریخ 1399/06/19 تا تاریخ 1400/03/15
5- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه وحدت از تاریخ 1400/03/20 تا تاریخ 1401/04/03
6- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه کیان آذرخش ایرانیان از تاریخ 1401/04/06 تا تاریخ 1402/03/23
7- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه کیان آذرخش ایرانیان از تاریخ 1402/03/24 تا تاریخ 1403/03/28

لیست مطالب :