داود بهرام زاده
آقای داود بهرام زاده
شنبه, 4 دی 1395
1402/08/17
1403/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه نوین مشعل از تاریخ 1395/10/01 تا تاریخ 1396/06/08
2- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه احسان ری از تاریخ 1399/10/06 تا تاریخ 1400/05/13
3- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه نوین مشعل از تاریخ 1400/05/13 تا تاریخ 1401/04/03
4- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه ستارگان استیل آذین از تاریخ 1401/05/04 تا تاریخ 1402/01/31
5- مربی تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه احسان ری از تاریخ 1402/05/09 تا تاریخ 1402/08/17

لیست مطالب :