حسن اسکندری زاده
آقای حسن اسکندری زاده
دوشنبه, 5 مهر 1395
1402/04/14
1405/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه پرواز لواسان از تاریخ 1395/07/01 تا تاریخ 1396/04/01
2- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه ابزار آلات پیشگام توسن از تاریخ 1396/12/02 تا تاریخ 1397/01/31
3- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه نوین مشعل از تاریخ 1397/04/02 تا تاریخ 1397/11/29
4- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه ابزار آلات پیشگام توسن از تاریخ 1398/02/03 تا تاریخ 1398/01/31
5- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه سرخپوشان سهند از تاریخ 1398/04/03 تا تاریخ 1399/01/31
6- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه نوین مشعل از تاریخ 1399/07/07 تا تاریخ 1399/09/19
7- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه ابزار آلات پیشگام توسن از تاریخ 1399/11/17 تا تاریخ 1401/10/10
8- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه ابزار آلات توسن ری از تاریخ 1401/10/24 تا تاریخ 1402/04/13

لیست مطالب :