ناصر میرزایی
آقای ناصر میرزایی
یکشنبه, 21 شهریور 1395
1401/05/18
1404/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه نوین مشعل از تاریخ 1395/02/25 تا تاریخ 1398/01/31
2- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه نوین مشعل از تاریخ 1398/03/26 تا تاریخ 1399/01/31
3- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه نوین مشعل از تاریخ 1399/06/27 تا تاریخ 1400/03/15
4- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه نوین مشعل از تاریخ 1400/05/10 تا تاریخ 1401/04/03

لیست مطالب :