مهدی اله وردی زاده
آقای مهدی اله وردی زاده
پنجشنبه, 17 تیر 1395
1402/04/13
1405/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه احسان جوان کیوج از تاریخ 1395/02/01 تا تاریخ 1398/01/31
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه دارايي نوين از تاریخ 1395/08/05 تا تاریخ 1396/03/03
3- بازیکن تیم فوتبال کمتر از 17 سال آقایان باشگاه مقاومت از تاریخ 1398/07/22 تا تاریخ 1399/01/31
4- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه کوهسار تهران از تاریخ 1399/07/17 تا تاریخ 1400/03/15
5- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پیکان از تاریخ 1400/05/11 تا تاریخ 1401/03/23
6- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه نارنجی پوشان کوهسار از تاریخ 1401/05/13 تا تاریخ 1402/01/31

لیست مطالب :