امیرحسین قربانی
آقای امیرحسین قربانی
یکشنبه, 27 دی 1394
1401/08/14
1402/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه امید آتی از تاریخ 1394/10/22 تا تاریخ 1395/10/22
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه دارايي نوين از تاریخ 1395/04/15 تا تاریخ 1397/03/12
3- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه فولاد طلاییه از تاریخ 1397/03/13 تا تاریخ 1398/01/31
4- بازیکن تیم فوتبال کمتر از 17 سال آقایان باشگاه فولاد طلاییه از تاریخ 1398/08/24 تا تاریخ 1399/01/31
5- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه کوهسار تهران از تاریخ 1399/07/16 تا تاریخ 1400/03/15
6- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه الم‍‍‍‍‍پيک انديشه از تاریخ 1400/04/23 تا تاریخ 1401/03/29
7- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه دنا صبا آیندگان از تاریخ 1401/04/18 تا تاریخ 1401/08/14

لیست مطالب :