کسری نوری
خانم کسری نوری
جمعه, 26 آذر 1395
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه امیرکبیرتهران از تاریخ 1395/09/25 تا تاریخ 1396/05/04
2- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه شهرداری قدس از تاریخ 1396/04/01 تا تاریخ 1397/02/04
3- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه احسان جوان کیوج از تاریخ 1397/02/15 تا تاریخ 1398/01/31
4- بازیکن تیم فوتبال کمتر از 17 سال آقایان باشگاه پاس قوامین از تاریخ 1398/07/21 تا تاریخ 1399/06/24
5- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه كيا پارس نيوساد از تاریخ 1399/06/30 تا تاریخ 1400/03/15
6- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه كيا پارس نيوساد از تاریخ 1400/05/17 تا تاریخ 1401/04/18
7- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه عقاب نهاجا از تاریخ 1401/04/18 تا تاریخ 1402/01/31
8- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه عقاب نهاجا از تاریخ 1402/04/14 تا تاریخ 1403/03/28

لیست مطالب :