محمد رضا گل پرور
آقای محمد رضا گل پرور
شنبه, 17 بهمن 1394
1- مربی تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه تربیت یاران البرز از تاریخ 1394/09/01 تا تاریخ 1395/09/01
2- مربی تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه تربیت یاران البرز از تاریخ 1394/09/01 تا تاریخ 1395/09/01
3- مربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه تربیت یاران البرز از تاریخ 1394/09/01 تا تاریخ 1395/09/01
4- مربی تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه تربیت یاران البرز از تاریخ 1395/04/01 تا تاریخ 1396/05/24
5- مربی تیم فوتبال امید آقایان باشگاه ستارگان استیل آذین از تاریخ 1396/05/01 تا تاریخ 1396/10/13
6- مربی تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه تراکتور سازی پایتخت از تاریخ 1396/11/10 تا تاریخ 1397/01/31
7- مربی تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه مقاومت از تاریخ 1397/05/22 تا تاریخ 1397/10/24
8- مربی تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه مقاومت از تاریخ 1398/10/07 تا تاریخ 1399/01/31
9- مربی تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه فتحیان ارشاک از تاریخ 1399/11/08 تا تاریخ 1400/03/15
10- مربی تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه فتحیان ارشاک از تاریخ 1400/04/10 تا تاریخ 1401/03/21
11- مربی تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1401/04/18 تا تاریخ 1402/01/31
12- مربی تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پیکان از تاریخ 1402/04/11 تا تاریخ 1403/03/28

لیست مطالب :