امیر حسین پزشکی
آقای امیر حسین پزشکی
جمعه, 28 خرداد 1395
1401/11/01
1402/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه ستارگان پارس از تاریخ 1394/05/08 تا تاریخ 1397/05/08
2- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پاس اویژگان از تاریخ 1400/05/06 تا تاریخ 1400/08/12
3- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پاس اویژگان از تاریخ 1400/08/13 تا تاریخ 1401/05/08
4- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه فولاد ویژن ماهان از تاریخ 1401/05/08 تا تاریخ 1401/11/01

لیست مطالب :