سجاد احمدی
آقای سجاد احمدی
شنبه, 12 تیر 1395
1401/05/05
1404/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه نیروی زمینی از تاریخ 1395/04/10 تا تاریخ 1396/04/10
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه نیروی زمینی از تاریخ 1396/04/10 تا تاریخ 1397/04/10
3- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه نیرو جوان از تاریخ 1397/04/11 تا تاریخ 1398/01/31
4- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه صنعت برق تهران از تاریخ 1398/05/06 تا تاریخ 1398/05/27
5- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه صنعت برق تهران از تاریخ 1398/07/29 تا تاریخ 1399/01/31
6- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه صنعت برق تهران از تاریخ 1399/07/21 تا تاریخ 1400/03/15
7- بازیکن تیم فوتبال کمتر از 17 سال آقایان باشگاه احسان ری از تاریخ 1400/10/21 تا تاریخ 1401/04/07

لیست مطالب :