امیر حسین باقری
آقای امیر حسین باقری
شنبه, 19 تیر 1395
1402/04/11
1403/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه الم‍‍‍‍‍پيک انديشه از تاریخ 1395/04/22 تا تاریخ 1396/02/23
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1396/02/24 تا تاریخ 1398/01/31
3- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه پارس اوژن تابان از تاریخ 1398/03/12 تا تاریخ 1399/01/31
4- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه پارس اوژن تابان از تاریخ 1399/07/02 تا تاریخ 1400/03/15
5- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه داماش پارسه تهران از تاریخ 1400/04/02 تا تاریخ 1400/11/09
6- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پارس اوژن تابان از تاریخ 1400/11/09 تا تاریخ 1401/04/03
7- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1401/04/18 تا تاریخ 1402/04/11

لیست مطالب :