سیدعرفان مرتضوی آقجه قشلاق
آقای سیدعرفان مرتضوی آقجه قشلاق
سه شنبه, 2 تیر 1394
1- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه توحید عقاب شمیران نو از تاریخ 1394/03/25 تا تاریخ 1396/01/31
2- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه باشگاه دخانیات ایران از تاریخ 1394/08/30 تا تاریخ 1395/08/30
3- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه دارايي نوين از تاریخ 1395/03/30 تا تاریخ 1395/12/04
4- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه عقاب نهاجا از تاریخ 1395/12/04 تا تاریخ 1396/02/30
5- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه پرسپولیس از تاریخ 1396/02/10 تا تاریخ 1397/06/24
6- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه احسان ری از تاریخ 1402/08/22 تا تاریخ 1402/12/05

لیست مطالب :